Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consument

(Een consument is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)

Herroepingsrecht voorwaarden

Retourrecht

U heeft het recht binnen één maand zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de datum

- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn;

- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn;

- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit genomen heeft, voor zover een goed besteld heeft, dat in verschillende deelleveringen of in verschillende stukken geleverd wordt;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefoonnummer: +4954197765701, Telefaxnummer: +4954197765700, E-mailadres: [email protected]) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, telefax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.

We kunnen de terugbetaling voor goederen die als pakket verstuurd kunnen worden weigeren, totdat we deze goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u deze goederen teruggestuurd heeft, afhankelijk van wat eerder gebeurd is.

We halen de goederen af die niet als pakket verstuurd kunnen worden.

U moet de goederen, die als pakket verzonden kunnen worden, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline wordt gehaald als u de goederen die als pakket verzonden kunnen worden voor de deadline van twee weken terugstuurt.

U draagt de directe kosten voor de terugzendingen van goederen die als pakket verzonden kunnen worden. Ons bedrijf draagt de kosten voor het retourneren van goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als dit verlies van waarde te wijten is aan een onnodig gebruik van u en dit na het controleren van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. Dan hebben wij het recht om deze schade te verrekenen met het terug te betalen bedrag.

Uitzonderingen op het recht van retour

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke behoeften van de consument; - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;

- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft; - voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten

- de levering van verzegelde goederen die omwille van gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te sturen als hun verzegeling na de levering verwijderd werd; - voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen gemengd werden;

- voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de levering.

____________________________________________________________________________________

Modelformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug. Het is niet verplicht!) - Naar H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefaxnummer: +4954197765700, E-mailadres: [email protected]:

- Ik/ Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende/

de verkoop van de volgende product(en): [aanduiding product] (*)

de levering van de volgende dienst: [aanduiding dienst] (*)

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] (*)

herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*) [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- Naam consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Treten Sie der Premiumxl Community bei: